උණු කෝපි රු 5 යි. සීතල කෝපි රු 10 යි...

Sunday, May 30, 2010 0 ප්‍රතිචාර
සිල්වා සහ සිල්වී දවසක් කෝපි බොන්න හිතුනු නිසා කඩයකට ගොඩ විය.

සිල්වා : ඉක්මනට බොන්න…ඉක්මනට බොන්න….
සිල්වි : ඇයි?. මොකද හදිස්සිය?.
සිල්වා : ඇයි යෝදියේ…පේන්නේ නැද්ද අර අතන ගහල තියෙන්නේ? උණු කෝපි රු 5 යි. සීතල කෝපි රු 10 යි කියලා?

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...