බබාලා විතරයි...

Wednesday, June 2, 2010 0 ප්‍රතිචාර
සමීක්ෂණයක් සඳහා කොළඹට සමීප නගරයක නිවෙසක් වෙත ආ එන්ජීඕ නිලධාරියා එහි ගෙහිමියා ගෙන් මෙසේ ඇසීය.

"මේ නගරෙ ප්‍රභූ වරු හෙම ඉපදිලා තියෙනවද?"

"අපොයි නෑ සර්. බබාලා විතරයි."

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...