සතුටු කරපු තරම...

Thursday, May 20, 2010 0 ප්‍රතිචාර
දිනක් සිය ඇඳ යටට අහම්බෙන් එබුන ස්වාමි පුරුසයෙකුට එහි වූ පෙට්ටියක් හමුවිය. එහි බිත්තර තුනක් සහ රුපියල් හත්දාහක් විය.

ස්වාමියා - "මොනවද මේ බිත්තර ?"
බිරිඳ - "ඔයාට මාව සතුටු කරන්න බැරිඋන හැම දවසකටම මම එක බිත්තරයක් මේ පෙට්ටියට දානවා.
ස්වාමියා - "ඒ කියන්නේ ඔයාව සතුටු කරන්න බැරිවුනේ දවස් තුනයි". "එතකොට මේ සල්ලි ?"
බිරිඳ - "බිත්තර දුසිමක් එකතු වෙච්ච ගමන් මම ඒව විකුණනවා. මේ ඒ බිත්තර විකුණල එකතුකරපු සල්ලි"
ස්වාමියා - "?????''

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...