බිරිද & ස්වාමියා

Saturday, May 22, 2010 0 ප්‍රතිචාර
බිරිද         :   ඩාලිං මම හදිස්සියේ මලොත්?
ස්වාමියා  :   පිස්සුද?මොනවද මේ කියන කථා? පිස්සී...
බිරිද        :   එහෙනම උනොත්,ඔයා වෙන කෙනෙක් බදියි..එයත් එක්ක මේ වගේ අපේ ඇදේ එක‍ට...
ස්වාමියා :   චිකේ...මගෙ රං..මොනවද ඔයා මේ කියන්නේ?
බිරිද        :   ඒ විතරක් නෙමෙයි එයා මගෙ සාරිත් අදියි..සෙරප්පුත් දායි..ගවුම් අදියි..
ස්වාමියා :   පිස්සුද එයා ඔයා වගෙ කැහැටු නෑ...
බිරිද        :   ????

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...