දෙකක් කන්ඩ අමාරුයි...

Friday, May 21, 2010 0 ප්‍රතිචාර
ඇම්ඩන් : මට පානුයි පරිප්පුයි ගේන්න.
වේටර් : සර්.... පාන් ගෙඩිය දෙකට කපන්නද? හතරට කපන්නද ?
ඇම්ඩන් : දෙකට කපනවා.... මට කෑලි හතරක් කන්න අමාරුයි.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...